Zajímá Vás

Casablanca – Rabat – Miknás – Fes – Vysoký Atlas – Varzázat – Marrákeš

  • Termíny | 20.–28. 10. 2014
  • Cena | 29 870 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 980 Kč

Poznávací zájezd Maroko1. den: V dopoledních hodinách odlet z Vídně/Prahy do Casablanky s přestupem v Madridu. V odpoledních hodinách přílet do Casablanky. Transfer do centra města – okruh po nejvýznamnějších památkách: centrální tržnice s nespočtem druhů různých ko­­ření, ryb, mořských plodů, ovoce a ze­le­niny, čtvrť Habous ne­boli Nová medina s krá­lov­ským palácem, kterou po­stavili Fran­couzi ve 30. letech 20. století, náměstí Moham­­meda V. a monumentální mešita Hassana II. – druhá největší mešita na světě s nejvyšším minaretem světa (210 m). Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

Poznávací zájezd Maroko2. den: Po snídani odjezd do hlavního města Rabatu: Udájská kasba – starobylá pev­nost z 12. století, postavená na útesu s vý­hledem na ústí řeky Bú Regreg a Atlan­tický oceán, s ma­leb­nými uličkami a An­da­luskou zahradou. Hasanova věž – obří mi­naret z 12. sto­letí, který měl být nej­­vyšší v celém muslimském světě, ale zů­­stal nedostavěný. Mauzoleum Mohammeda V., v němž navěky spočívají dědeček a otec sou­časného krále země. Exteriér krá­­lov­­ského paláce, který je veřejnosti ne­­pří­stupný. Odjezd do Miknásu – města kru­­tého a pověstmi opředeného sultána Muláje Ismaila, které odolalo zubu času – brána Bab el-Mansúr, která bývala hlavním vchodem do královského paláce, a která stojí na hlavním náměstí, ze kte­rého se rozbíhají uličky mediny – starého města. Po­kračování do Volubilis – prohlídka ruin starého antického města. Večer příjezd do Fesu, ubytování a večeře.

Poznávací zájezd Maroko3. den: Snídaně. Tento den je věnován ce­lo­denní prohlídce fascinujícího města Fes, které je nejstarším z královských měst a ja­­kýmsi symbolickým srdcem Ma­roka a po dlouhá staletí jejím kulturním a ná­bo­­žen­ským centrem. Feská me­dina je jed­ním z největších středověkých měst na světě. Pro­hlídka medres – starobylých ná­bo­žen­ských škol, súků – tržišť s nej­růz­něj­ším zbo­­žím, pro silnější povahy návštěva ko­že­lu­žen. Večeře a noc­leh v hotelu.

4. den: Časně ráno odjezd, panoramatická cesta údolím Zíz do Vysokého Atlasu, prů­­jezd berberskými vesnicemi a ced­ro­vými lesy, cesta pokračuje podél řeky Zíz až do poklidného městečka Erfúd na okraji sa­har­ské pouště, které bývalo jednou z největších oáz v zemi. Večeře a nocleh v hotelu.

Poznávací zájezd Maroko5. den: Pro zájemce, kteří si přivstanou, je připraven výlet do Merzúgy – malé vsi, na jejímž okraji leží obří pohyblivé písečné duny, pozorování východu slunce nad pouští, možnost projížďky na velbloudech nebo výstupu na menší duny. Návrat do ho­telu, krátký odpočinek a odjezd do Tiner­híru, které je dobrým výchozím bodem pro výlety do nádherné soutěsky T­odra, na­­chá­zející se na konci údolí plného berber­ských ves­nic. Todra je masivní puklina v ná­horní plošině, která odděluje Vysoký Atlas od po­hoří Džebel Sarhro. V soutěsce vy­věrá křiš­ťálově čistá řeka a v nejužším bodě jsou skály vysoké až 300 metrů. Odjezd do Var­zá­zatu, ubytování v hotelu a večeře.

6. den: Po snídani prohlídka Varzázatu, města v poušti, které svým vzhledem a pa­noramatem zasněžených vrcholků po­skytlo kulisy k mnoha slavným filmům (Gla­diátor, Poslední pokušení Krista, Asterix, Ale­xandr Ma­ke­don­ský…). Prohlídka starých pev­ností – kasby Taou­rirt a Tifoul­tout. Pa­no­ramatická cesta přes pohoří Atlas do Marrákeše. Uby­tování v hotelu a večeře.

Poznávací zájezd Maroko7. den: Po snídani prohlídka Marrákeše – nejexotičtějšího města Maroka: zahrady Me­nara, hrobky dynastie Saadů s pře­krás­nou řemeslnou výzdobou, mešita Ku­túbia s vy­so­­kým minaretem, který je ústředním orientačním bodem města. Prohlídka súkú – úzkých uliček starého města, které hrají všemi barvami a kde se mísí nejrůznější vůně orientálního koření, připravovaného jídla, přímo zde řemeslníci barví látky, vy­šívají koberce, kovotepci vytvářejí své vý­robky z mědi a další. Slavné a fascinující ná­městí Džemaa el-Fna, které je ústředním místem celého Marrákeše a je také kulisou pro jednu z nejvelkolepějších podívaných na světě: obchodníci zde nabízejí své zboží, najdeme tu spoustu stánků s nejrůznějšími specialitami připravovanými přímo na ulici, akrobaty se cvi­čenými opicemi, zaříkávače hadů, lidové vypravěče, lidové ta­nečníky… Večeře a nocleh v hotelu.

8. den: Po snídani osobní volno v Marrákeši. Odpoledne transfer do Casablanky, ubyto­vání v hotelu. Osobní volno a večeře.

9. den: V ranních hodinách transfer na le­tiště a odlet do ČR s přestupem v Madridu. Pří­let do Vídně/Prahy v odpoledních ho­di­nách.

  • Cena zahrnuje | letenku Vídeň/Praha–Casablanca–Vídeň/Praha, letištní poplatky 5 700 Kč, 8x ubytování v ho­telech ***, snídaně, večeře, dopravu klimatizovaným mikrobusem dle programu, vstupy uvedené v programu, služby místního anglicky nebo francouzsky mluvícího průvodce, služby českého prů­vodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
  • Cena nezahrnuje | v případě zájmu zorganizujeme společnou přepravu autokarem z Brna na letiště a zpět (cena se odvíjí od počtu zájemců), případně vla­kem a následně letištním autobusem z nádraží Praha-Holešovice (informace v CK), další případné vstupy, pojištění.

Přihlašte se na zájezd
Nemůžete přijít do naší kanceláře? Nevadí!
Seznamte se s všeobecnými podmínkami a vyplňte a odešlete on-line přihlášku!