Cesta za světovým vinařstvím 

Termín | 4.–11. září 2022 
Cena | 48 620 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 13 300 Kč 

1. den: Odjezd z Brna na letiště v Praze nebo Vídni, odlet pravidelnou linkou do Tel Avi­vu, po příletu setkání s místní průvodkyní a transfer autobusem do hotelu na pobřeží Středozemního moře, ubytování, večeře, po večeři volno v přímořském letovisku.

2. den: Po snídani odjezd autobusem do an­tického města Caesarea, prohlídka zbytků impozantního akvaduktu, pokračování v ces­tě do přímořského horského masivu Carmel, návštěva vinařství s degustací vína ve vinař­ské obci Zychron Yaakov (nejspíš půjde o vi­nařství Carmel Winery založené baronem Edmondem Rotschildem v roce 1882, aktuál­ně největší vinařské družstvo v zemi). Cesta po úbočí horského hřebenu až do největšího přístavu v Izraeli – Haify. Zde návštěva dru­hého vinařství s degustací vín. Odpoledne přejezd z pobřeží do vnitrozemí. Ubytování v hotelu v Galileji poblíž Genezaretského je­zera, večeře, volno.

3. den: Po snídani odjezd do obce Kafr Kan­na, česky Kana Galilejská, kde podle Nové­ho zákona učinil Ježíš Kristus svůj první zá­zrak, tematicky ladící s naším zájezdem – na svatbě proměnil vodu ve víno. Pokračování v cestě do biblického Nazaretu, kde bydlela Svatá rodina, návštěva moderního chrámu Zvěstování Panně Marii a také kostela sv. Jo­sefa. Přejezd k biblické hoře Tábor (Tavor) – na níž se událo slavné Proměnění Páně. Pod horou navštívíme zajímavé vinařství Tavor, kde ochutnáme skvělá vína. Cesta povede dál ke Genazaretskému jezeru na řece Jordán (také označovanému jako Galilejské moře). Vyjde-li čas, nabízí se fakultativně plavba lodí po jezeře. Prohlídka lázeňského města Tibe­rias pojmenovaného po druhém římském císaři. Odpoledne cesta na severní pobřeží jezera do slavných biblických míst jako jsou Hora Blahoslavenství (zde Ježíš kázal zá­stupům) a Tabgha (původně rybářská osada, kde došlo k zázraku nasycení zástupů dvěma rybami a pěti chleby). Přejezd do hotelu u je­zera, ubytování, večeře.

4. den: Po snídani odjezd do bývalé rybářské osady Capernaum (Kafernau), prohlídka domu rybáře Šimona – později sv. Petra – a také zbytků staré synagogy, v níž konal zá­zraky Ježíš Kristus. Překročení horního toku řeky Jordán a cesta vzhůru na Golanské vý­šiny, které jsou součástí Izraele od roku 1967. Zde návštěva jednoho z nejznámějších a také největších vinařství v Izraeli firmy Golan Hei­ghts Winery – prohlídka a degustace vín. Přejezd do dalšího vinařského podniku na Golanských výšinách – Chateau Golan Wi­nery, které nese označení boutique winery a patří k nejlukrativnějším podnikům v zemi. Prohlídka a ochutnávka vín. Na výšinách si ještě prohlédneme horský masiv Hermon – nejvyšší pohoří v Izraeli na syrských hrani­cích, v němž se nacházejí lyžařské areály. Odpoledne dlouhý přejezd údolím Jordánu kolem Jardenitu (místo, kde Jan Křtitel po­křtil Ježíše) a Judskou pouští z Galileje do Judeje. Příjezd do Betléma – místa narození Ježíše Krista. Ubytování a večeře.

5. den: Po snídani návštěva betlémského chrámu Narození Páně včetně krypty a také sousedního katolického kostela sv. Kateři­ny. Přejezd do kibucu Tzuba, v němž navští­víme stejnojmenné vinařství, které je proslu­lé znamenitými víny. Prohlídka a degustace vín. Odpoledne ještě návštěva a prohlídka vinařství Domaine du Castel s degustací. Návrat do Betléma, večeře, volno.

6. den: Po snídani v hotelu přejezd do hlav­ního města Izraele Jeruzaléma – okruh městem, nejdřív autobusem a později pešky: panoramatický výhled z Olivetské hory na město v hradbách, bazilika Všech národů, Getsemanská zahrada (místo, kde zradil Ji­dáš Ježíše), přes údolí Kidron vstup do Staré­ho města, výstup Křížovou cestou se 14 za­staveními Ježíše od domu Piláta Pontského až na Golgotu (Via Dolorosa), návštěva chrá­mu Božího hrobu, přechod do židovského města, zde prohlídka obchodní třídy Cardo a Zdi nářků, poté individuální volno v Jeru­zalémě. Navečer začíná svátek sabath (šábes) a vše v židovské části města se zavírá a umlká včetně vinařství a vinoték. Proto jako určitá rarita tohoto zájezdu bude zařazena návště­va vinařství Cremisan za Jeruzalémem na palestinském území, kde zavřeno nemají. Prohlídka a degustace vína. Návrat do Betlé­ma, večeře, volno.

7. den: Po snídani v hotelu cesta Judejskou pouští hluboko dolů (420 metrů pod úrovní hladiny světového oceánu) k Mrtvému moři na hranici s Jordánskem. Cesta po západním břehu kolem Kumranu (místa nálezu slav­ných svitků) až na jih moře k horské pevnosti Masada z 1. století před n. l. Výjezd lanovkou do opevněného tábora, kam se Židé po zni­čení Jeruzaléma uchýlili před Římany a po tříleté obraně spáchali hromadnou sebe­vraždu. Úžasný výhled na kotlinu Mrtvého moře a pobřežní hory v Jordánsku. Po sjez­du z Masady cesta k pláži na břehu Mrtvého moře, kde se lze opalovat a koupat. Návrat do Betléma, večeře, volno.

8. den: Po snídani odjezd z Betléma do nej­většího města Izraele, Tel Avivu. Cestou za­stávka v kibucu Nachshon, kde navštívíme vinařství Sorek – prohlídka a degustace vín. V Tel Avivu navštívíme nejdříve historický přístav Jaffo (zde přistávaly lodě z Evropy s bojovníky při křižáckých výpravách), kde je nyní spousta kaváren, cukráren a vináren. Vyjde-li čas, navštívíme i nejkrásnější pláž u Středozemního moře – krátké opalování a koupání. Pobyt v Tel Avivu zakončíme pro­hlídkou centra moderního velkoměsta, které má zcela evropský charakter. A protože ne­děle je v Izraeli normální pracovní den, bude zde i možnost nákupů. Transfer z Tel Avivu na letiště Bena Guriona, odlet pravidelnou lin­kou do Prahy nebo Vídně. Po příletu transfer do Brna.

Cena zahrnuje | transfer autobusem z Brna na letiště a zpět, zpáteční letenku Praha – Tel Aviv včetně letištních tax, 7 × ubytování v hotelech *** s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích, autobusovou přepravu po Izraeli, vstupy uvedené v programu, celkem 8 × návštěvu vinařství s degustací vín, jízdenku na lanovku na Masadu, služby vedoucího zájezdu, služby místního průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje |
nápoje k večeřím, obědy (každý den bude v programu vyhrazen čas k obě­du), fakultativní plavbu lodí po Genezaretském jezeře, vstupné na pláž u Mrtvého moře (není povinné), obvyklé a místní vyhláškou stanovené spropitné pro místního průvodce a řidiče autobusu (cca 50 USD nebo EUR na osobu – bude upřesněno v pokynech na cestu), cestovní pojištění včetně pojištění pro případ storna.