Jeruzalém • Eilat • Wádí Ram • Petra • Karak • Madaba • hora Nebo • Ammán • Džeraš • Massada 

Termín | 22. – 31. října 2024    
Cena | 42 980 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 7 900 Kč    

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu.

2. den: Po příletu do Tel Avivu odjezd na prohlídku Jeruzaléma – jednotlivá zastavení Křížové cesty, která se vine napříč starým městem k chrámu Božího hrobu na vrchu Golgota. Úchvatná vyhlídka na staré město z Olivetské hory, procházka Getsemanskou zahradou. Odpoledne moderní část města – izraelský parlament Knésseth a další zajímavosti, poté odjezd pouštní cestou do údolí Jordánu, překročení hranic do Jordánska, ubytování v hotelu v Džeraši nebo v Ammánu.

3. den: Prohlídka vojenského hradu v Adžlúnu, který byl postaven armádou sultána Saladdina ve 12. století na obranu proti křižákům. Poté přejezd do starověkého města Gadary (dnešní Umm Kajs), které leží v severním výběžku země a je zmiňované v Bibli. Krásu místa podtrhuje jedinečný výhled na Golanské výšiny na straně Sýrie a na Genezaretské jezero neboli Galilejské moře na straně Izraele. Odpoledne prohlídka Džeraše – antické Gerasy, jednoho z nejlépe dochovaných římských měst na Blízkém východě se dvěma divadly, Diovým a Artemidiným chrámem, hlavní ulicí s korintskou sloupovou kolonádou, procházející podél pozůstatků veřejných budov, chrámů, městských lázní. Navečer odjezd do Ammánu, nocleh v hotelu.

4. den: Prohlídka Ammánu – malebné zříceniny antického Ammánu na Citadele na kopci nad městem, římské divadlo – nejpůsobivější antická památka města, procházka úzkými uličkami starého města s orientálními bazary, obchůdky, kavárnami a čilým ruchem. Odpoledne výlet k Mrtvému moři s možností koupání, výjezd na vyhlídku s komplexem Dead Sea Panorama, kde se lze občerstvit. Fakultativně návštěva Betánie v Zajordánsku, biblického místa u řeky Jordán, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista. Návrat do hotelu.

5. den: Návštěva Mádaby, města s největší křesťanskou komunitou v Jordánsku, které je proslulé nádhernými a z historického hlediska významnými mozaikami, z nichž nejúchvatnější je bezpochyby mozaiková mapa se 157 nápisy označujícími všechna hlavní biblická místa. Byla objevena v roce 1884 v kostele sv. Jiří. Nedaleko Mádaby leží posvátná hora Nebo, na kterou Mojžíš dovedl svůj lid a prohlásil, že vidí zemi zaslíbenou, do které sám nesměl vstoupit. Z hory se opravdu otevírá nezapomenutelný pohled na Mrtvé moře, řeku Jordán, město Jericho a za dobré viditelnosti lze spatřit obrysy Jeruzaléma. Projedeme úchvatnou krajinou Wádí Múdžib a navštívíme hrad Karak – tato starobylá křižácká pevnost kdysi byla součástí obranné linie vybudované křižáky táhnoucí se od Akaby na jihu až k Turecku na severu a dnes je jednou z předních atrakcí Jordánska. Tento večer přespíme v Petře.

6. den: Celodenní prohlídka Petry – tajemného města Nabatejců, ve kterém v dobách největší slávy na počátku našeho letopočtu žilo 30 tisíc obyvatel. Do skalního města vstupujeme zhruba kilometr dlouhou soutěskou Sík, na jejímž konci se před námi vynoří nejúžasnější stavba celého areálu – al-Chazne, neboli Pokladnice. Cesta pokračuje kolem královských hrobek, divadla až do centra bývalého města. Dle zdatnosti lze podniknout i různé túry ke vzdálenějším místům – k hlavnímu obětišti nebo k tzv. klášteru. V archeologickém areálu lze též poobědvat v samoobslužných restauracích. Návrat do hotelu.

7. den: Odjezd do Wádí Ram – čarokrásné pouštní krajiny s červeným pískem, ze které se tyčí bizarní pískovcové útvary. Oblast patří mezi nejkrásnější místa v Jordánsku. Jízda terénními vozy pouští. Pokračování do Akaby – zastávka v jediném jordánském přímořském letovisku. Navečer přechod izraelsko-jordánské hranice, ubytování v hotelu v Eilatu.

8. den: Relaxace, koupání a pobyt na pláži v Eilatu na břehu Rudého moře. Eilat je exkluzívním izraelským letoviskem, které nabízí celoroční rekreaci. Pro zájemce možnost návštěvy podmořského akvária nebo plavby lodí s proskleným dnem s pozorováním korálových útesů. Nocleh.

9. den: Odjezd z Eilatu, cesta Negevskou pouští, dále podél Mrtvého moře k legendární hoře Massada. Fakultativně výjezd lanovkou – návštěva archeologických vykopávek starého židovského útočiště před Římany a zbytky Herodova královského paláce. Další možnost koupání v Mrtvém moři. Navečer odjezd do Jeruzaléma nebo Tel Avivu, nocleh.

10. den: Odlet do Prahy nebo Vídně (bude upřesněno), po příletu pro zájemce transfer do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Tel Avivu a zpět, přepravu autokarem po Izraeli a Jordánsku, služby průvodce, vstupy do objektů, 8 × nocleh se snídaní v hotelech *** ve dvoulůžkov.ch pokojích s příslušenstvím, 5 × večeři v Jordánsku, letištní taxy, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vízum do Jordánského hášimovského království cca 15 USD, hraniční poplatky na izraelsko-jordánské hranici cca 40 USD na osobu v hotovosti, spropitné cca 40 USD na osobu.

Fakultativně | Petra 890 Kč, lanovka na Massadu 580 Kč, 2 večeře v Eilatu za 1 120 Kč, 1 večeře poslední večer v Tel Avivu/Jeruzalémě za 590 Kč.

Upozornění | dle letového řádu může být program poskytnut v opačném sledu.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.