Kurz průvodců

Informace jihomoravské pobočky AP ČR a organizace „Profesní kvalifikace a poradenství v cestovním ruchu“ k tíživé situaci stávajících průvodců cestovního ruchu a o možnostech jejího řešení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo program „COVID – podpora CR“, jehož celý rozsah najdete na webu www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora. Je tam i samostatný oddíl týkající se stávajících průvodců CR, kterým nabízí dotace ve výši 40 až 50 tisíc Kč. O tuto podporu mohou žádat všichni průvodci CR, pro něž je průvodcování hlavní pracovní činností. Termín na podání žádostí o dotace prodloužilo MMR do 29. 1. 2021.
Jednou z hlavních podmínek k získání výše uvedené finanční podpory je i povinnost předložit Český národní průkaz průvodce CR 2. stupně, který lze získat na ministerstvu výjimečně bezplatně, pokud se žádost o něj podá do 28. února 2021 (jinak stojí 1 000 Kč). Tento průkaz lze předložit i dodatečně, lhůta k tomu je stanovena do 31. prosince 2021. Abyste průkaz 2. stupně získali, musíte doložit i kvalifikační předpoklady, což je zejména absolvování střední či vysoké školy zaměřené na CR. Kvalifikaci je též možné doložit absolvováním státní zkoušky profesní kvalifikace „PK 65-021-N průvodce CR“ podle Národní soustavy kvalifikací ČR. Je to nejsnadnější cesta k získání potřebné kvalifikace. Detailní informace k této zkoušce najdete na webu www.nsk.cz v oddílu „gastronomie, hotelnictví, turismus“. Jedná se celkem o 15 tematických okruhů, z nichž bude zájemce o kvalifikaci přezkoušen autorizovanou osobou MMR ČR. V Brně a na jižní Moravě je touto autorizovanou osobou Ing. Miroslav Řepa, s nímž jsme jednali a jenž je ochoten vyjít všem průvodcům, kteří potřebují tuto PK získat, maximálně vstříc. Lze se u něj ke zkoušce objednat individuálně, v takovém případě je za zkoušku standardní cena stanovená v NSK ve výši 4 400 Kč. Pro skupinky zájemců z řad asociace průvodců je Ing. Řepa ochoten zorganizovat zkoušku (při účasti minimálně 6 zájemců) v ceně 3 500 Kč/os. A jelikož je dost podstatnou součástí zkoušky PK nutnost prokázat znalost současné národní i evropské legislativy v oblasti CR, nabízí pro ty, co se necítí v této oblasti příliš jistí i celodenní konzultační kurz ke všem požadovaným okruhům při zkoušce PK v trvání 6 vyučovacích hodin (minimální účast 6 osob, cena 500 Kč/os).
Zájemci o vykonání zkoušky profesní kvalifikace PK 65-021 N se mohou přihlásit písemně na adrese repa@cebus.cz nebo repamir@seznam.cz. Tam také získají více informací.

My v brněnské pobočce AP ČR dokonce uvažujeme, že bychom na jaře – pokud bude zájem – zorganizovali pro už dlouholeté průvodce i opakovací přípravný kurz k této zkoušce PK, kde by bylo všech 15 okruhů podrobně probráno.

Organizace „Profesní kvalifikace a poradenství v CR Brno“ vypisuje pro stávající průvodce:

a) kolektivní zkoušku profesní kvalifikace PK 65-021-N „průvodce CRE“ a to v sobotu 24. dubna 2021 (podmínka realizace je účast alespoň 6 uchazečů, cena je 3 500 Kč/os)

b) celodenní konzultační zaměstnání (cílem je oprášit znalosti ze zeměpisu, historie, architektury i náboženství a seznámit se s novinkami v legislativě CR v ČR i v EU a s novinkami v dopravních systémech), termín akce je sobota 27. února 2021 (podmínka je účast alespoň 6 osob, cena je 500 Kč/os)

Přihlášky na obě akce na výše uvedených e-mailových adresách, více informací na t. č. 736 487 371.
Budou-li tyto vypsané termíny obsazeny, vypíšeme termíny další.