Po stopách Mayů, Aztéků a Zapotéků – s koupáním v Karibiku

Termín | 8. – 19: března 2024    
Cena | 92 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj12 800 Kč     

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Ciudad de Mexico, přílet večer, transfer do hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd k celodenní pro­hlídce největšího města na světě a jeho hlav­ních domi­nant: ná­městí Zócalo s ka­­tedrá­lou, pa­lácem Na­tional (vládní bu­dova s nástěnnými malbami Die­ga Ri­bei­ry), zbytky Tenochtitlánu, bývalé metropole Az­­­técké říše, palác Belles Artes, Kachlíkový dům, Xochi­milco – plavba člu­nem mezi plo­voucími zahradami, kde žijí lidé tak, jak žili Aztékové před více než pěti sty lety. Bě­hem plavby člunem nabízí turistům prodavači na svých loďkách různé lidové řemeslné vý­robky a za mírný poplatek se na několik rytmických písní při­pojí typická mexická ka­pela se širokými klobouky a španělskými kytarami. Oběd na člunu. Odpo­ledne pře­jezd k parku Chapultepec, návštěva světoznámé ko­lekce předkolumbovského období v An­tro­po­lo­gickém muzeu. Noc­leh ve stejném hotelu.

3. den: Po snídani odjezd do Teotihuacanu – světoznámé archeologické lokality se Sluneční a Mě­­­síční pyramidou, Cestou mrtvých, Pyramidou opeřeného hada. Oběd v mexické restauraci, ochutnávka te­quily, ukázka zpracování ob­sidiánu, odjezd do Puebly – města sta kostelů a koloniálních budov, ležícího v blízkosti sopky Popocatépetl, procházka městem s průvodcem, nocleh.

4. den: Po snídani prohlídka historického centra Puebly (UNESCO) s koloniálními bu­do­vami, prohlídka kated­rály, zlaté k­aple Rosario a ná­městí Zócalo. Poté odjezd přes Sierra Madre krajinou plnou kaktusů – zastávka na fotografování největších exemplářů. Po­kračování v jízdě do Oaxaky, ležící v centru úrodného údolí, prohlídka koloniálního centra, návštěva kos­­tela s nádhernou zlatou ba­rokní výzdobou, katedrála, Zócalo, tr­žiště s indiánskými ru­­ko­děl­nými výrobky, náv­štěva výrobny čokolády s ochutnávkou. Večeře a ubytování v Oaxace.

5. den: Po snídani odjezd k návštěvě Monte Alban, známých arche­ologických vykopá­vek dávného města ZapotékůMix­téků. Po obědě zastávka u nejstaršího stromu na světě v Tule (stáří přes 2000 let, obvod kmene 54 m, průměr 10 m, průměr koruny 51 m), odjezd horskými údolími v Oaxac­kém ma­sivu do Tehuantepeku v nejužší části Me­xika, kde vzdálenost obou oceánů (Atlantiku a Pacifiku) je jen 240 km. Nocleh v hotelu s bazénem v tropické zahradě.

6. den: Odjezd do Tuxla Gutiérrez, odtud do Chiapa de C­orzo, plavba člunem kaňonem Sumidero s tisícimetrovými srázy. Ubytování v San Cris­tóbal de las Casas v nadmořské výšce 2 200 m, středisku pahorkatiny Chiapas, kde se dodnes zachovalo dědictví kultury Mayů v dnešním životě. Tato krajina též proslula činností ilegální sku­piny zapatistů. Večeře a ubytování v hotelu.

7. den: Časně ráno (snídaně v balíčku) odjezd autokarem do Palenque (230 km), cesta malebnou horskou krajinou plnou mayských vesnic a ku­ku­řičných políček s občasnými zastávkami na občerstvení. Pokračování do Pa­len­que, odpoledne prohlídka starých may­ských pa­m­átek v džungli – Chrám nápisů s hrob­kou krále Pakala, který je jediným chrá­movým hrobem v Americe a nej­výz­nam­nějším po­hřebním památní­kem pre­his­pánské doby, ubytování, večeře, nocleh.

8. den: Po snídani odjezd do Uxmalu (UNESCO), jednoho z nej­­větších mayských měst, známého především svou Pyramidou kou­zelníka, Palácem vládce, Nádvořím jeptišek a nej­vět­ším dvor­cem na míčové hry. Cestou zastávka na oběd, nocleh v Uxmalu, večer představení „Světlo a zvuk“.

9. den: Odjezd do světoznámé archeologické lokality Chi­chén Itzá s proslulou mayskou pyramidou Castillo, jejíchž 365 schodů nás dovede do chrámu Kukulcan, dále dvorec na míčové hry, Nád­vo­ří Tisíce sloupů, Chrám Jaguárů a pře­de­vším slavná Svatá studna Ce­note, do níž se házely lidské oběti. Odpoledne příjezd do Cancúnu. Ubytování a večeře v hotelu poblíž pláže.

10. den: Snídaně v hotelu, volný den v Cancúnu, nebo v některém z blízkých letovisek.

11. den: Po snídani odjezd na letiště, v do­poledních hodi­nách odlet z Cancúnu do Ciudad de Mexico, odkud ve večerních hodinách pokračování do Evropy.

12. den: Přílet do Prahy nebo Vídně přes některou z evropských metropolí.

Cena zahrnuje | letenku Praha/Vídeň – Ciudad de Mexico, Cancún – Ciudad de Mexico – Praha/ Vídeň, letištní poplatky 8 690 Kč, veškerou autobusovou přepravu na území Mexika klimatizovaným autokarem, 10 × ubytování v hotelech ***/ **** s americkou nebo mexickou snídaní, 8 × polopenze, služby místního průvodce hovořícího anglicky a českého průvodce, vstupné do muzeí a archeologických lokalit dle programu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | cestu na letiště a zpět (cena bude upřesněna dle počtu zájemců), komplexní pojištění léčebných výloh i storna, spropitné 40 USD/osoba. Dále cena nezahrnuje další stravování a nápoje k hlavním jídlům.

Zájezd bude uskutečněn v případě nejméně 10 účastníků.